Κίνητρα  έως και  1.800 ευρώ τον μήνα θα χορηγείται σε νέους ερευνητές για να παραμείνουν στην Ελλάδα.

Κίνητρα για την παραμονή στη χώρα επιστημόνων ερευνητών που έχουν ολοκληρώσει και το διδακτορικό τους δίνει πρόγραμμα του ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 9 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για τη δράση «Ενίσχυση των Μεταδιδακτόρων – Ερευνητών», που αποζημιώνει ακόμη και με 1.800 ευρώ μεικτές αποδοχές τον μήνα για διάστημα 24 έως και 36 μηνών εφόσον πραγματοποιήσουν υψηλής επιστημονικής ποιότητας ερευνητικά έργα σε ΑΕΙ, ΤΕΙ και ερευνητικά κέντρα της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μεταδιδάκτορες ερευνητές θα έχουν τη δυνατότητα ως επιστημονικοί υπεύθυνοι να διαμορφώσουν τη δική τους ερευνητική ομάδα και να κατευθύνουν την υλοποίηση του έργου που θα αναλάβουν.

Η προκήρυξη της δράσης είναι η πρώτη και τη δημοσιοποίησε το Ελληνικό Ιδρυμα Ερευνας και Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας.

Στην ερευνητική ομάδα για την υλοποίηση του έργου μπορούν να συμμετέχουν, εκτός από τον μεταδιδάκτορα ερευνητή που θα είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος της πρότασης, και άλλοι ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές, επιστημονικοί συνεργάτες και τεχνικοί, καθώς και τακτικό ερευνητικό προσωπικό που ανήκει είτε στο ΑΕΙ/ΤΕΙ όπου θα γίνει το ερευνητικό έργο ή σε άλλα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Οι προτάσεις θα κριθούν από επιτροπές αξιολόγησης, οι οποίες θα αποτελούνται από καταξιωμένους ερευνητές, ειδικούς στις επιστημονικές περιοχές της έρευνας που καλύπτει η προκήρυξη. Ενδεικτικά, παραδοτέα κάθε ερευνητικού έργου μπορεί να είναι:

• Δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων, ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια, μονογραφίες, βιβλία.

• Η διάχυση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου, συμπεριλαμβανομένων και διδακτορικών διατριβών, άρθρων, οπτικοακουστικού υλικού.

• Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ISO, πατέντες, νέες πειραματικές διατάξεις, πρότυπα προϊόντων που προέρχονται από τα ερευνητικά αποτελέσματα, σχέδια και προτάσεις για βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών, καινοτομικές υποδείξεις – προτάσεις επίλυσης προβλημάτων των φορέων της παραγωγής, εργαλεία ή πρωτόκολλα παρακολούθησης ή μέτρησης μεταβλητών σε ανθρωπογενή ή σε φυσικά συστήματα, μελέτες κοινωνικού χαρακτήρα, πιλοτικές μονάδες κ.λπ.

Τεχνικές αναφορές
Οι ερευνητικές προτάσεις θα υποβάλλονται στις ακόλουθες ευρείες επιστημονικές περιοχές: Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες, Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας), Γεωπονικές Επιστήμες, Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας, Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες (και Τέχνες), Περιβάλλον και Ενέργεια.

Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης κάθε ερευνητικού έργου είναι 200.000 ευρώ. Αν όμως υπάρχει συνεργασία μεταξύ δύο μεταδιδακτόρων ερευνητών, ο προϋπολογισμός μπορεί να είναι στα 350.000 ευρώ και ανάμεσα σε τρεις τότε το ποσό ανεβαίνει στα 450.000 ευρώ. Οι αμοιβές των ερευνητών κυμαίνονται σε 1.600 ευρώ μηνιαίως αν έχουν περάσει έως και πέντε χρόνια από την αναγόρευσή τους σε διδάκτορα, 1.700 ευρώ αν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πέντε έως εννέα χρόνων και 1.800 ευρώ αν αυτή περίοδος είναι μεγαλύτερη από 10 χρόνια.

Η διάρκεια υποβολής προτάσεων είναι από τις 30 Ιανουαρίου έως και τις 31 Μαρτίου.

Χρήστος Κολώνας