Μοναστηριακός Τουρισμός: Ι.Ν. ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Στίς 25 Ίανουαρίου 2014 εγΐναν τά θυρανοίξΐά του από τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νικαίας Καί Κορυδαλλοΰ Κ. Άλέξΐο.


Κατά τή διάρΚεΐα τών έργασΐών στερέωσης τοΰ Βυζαντΐνοΰ Ναοΰ τών Ταξΐαρχών πραγματοποΐήθηκαν 
αναΚτήσεις σύμφωνα μέ τήν αρχΐτεκτονΐκή τού πΐθανότατα παρουσίαζε ό ναός τή Βυζαντΐνή περίοδο. 
Μέ βάση τήν αρχΐκή μελέτη, ό ναός ανήκεΐ στό βυζαντΐνό τύπο τοΰ τρίκογχου ναοΰ μέ τροΰλα ό όποίος 
έπεκτάθηκε σέ μεταγενέστερη έποχή μέ ενα νάρθηκα στά δυτΐκά. Οί ανασκαφΐκές έpγασίες, δμως, πού πραγματοποΐήθηΚαν στό έσωτερΐκό του ναού αποκάλυψαν παλαΐότερα θεμέλΐα στήν περΐοχή τοΰ νάpθηκα. 
Καθώς Καί ενα βυζαντΐνό νόμΐσμα (φόλλΐς πού πΐθανότατα τοποθετείταΐ στά τέλη τοΰ 10ου ή στίς αρχές τοΰ 11ου αιώνα. 
Έπίσης μετά τήν Καθαίρεση τοΰ νότΐου έσωτερΐΚοΰ τοίχου τοΰ νάpθηκα, παρουσΐάστηκε τόξο (Καμάρα) αποτελούμενο από αργούς 
λίθους. Όλα τά στοΐχεία όδηγοΰν στό συμπέρασμα δτΐ πΐθανότατα ύπήρχε προέκταση τοΰ ναοΰ δυτΐκά ήδη από τή βυζαντΐνή 
περίοδο.


Οί αρχαΐολογΐΚές ανασκαφές στό έσωτερΐκό τοΰ Κυρίως ναοΰ αποκάλυψαν βυζαντΐνό δάπεδο αποτελούμενο από λΐθόπλαΚες Καί 
κροκάλες. Τή βάση τής αρχΐΚής Άγίας Τράπεζας αποτελοΰσε ενας όκταγωνΐκός κιονίσκος, ό όποίος δΐατηρήθηκε Καί αποτελεί τή 
βάση τής σημερΐνής Άγίας Τράπεζας τοΰ ναοΰ, μπροστά από τήν όποία έντοπίστηΚε μία μΐκρή κρύπτη, βάθους περίπου ενός μέτρου, 
έντός τής όποίας φυλάσσονταΐ όστά, πΐθανότατα ίερά λείψανα. Στή νότΐα Κόγχη τό ναοΰ έντοπίστηκε συλημένος τάφος πού περΐείχε ανακομΐδές καί κύρΐες ταφές πΐθανότατα μοναχών. Μία από τίς Κύρΐες ταφές πού έντοπίστηΚαν ειναΐ χαρακτηρΐστΐκή, 
Καθώς συνοδευόταν από μΐκροευρήματα, δπως μία πήλΐνη αγνύθα (ύφαντΐΚό βάρος) Καί ενα πήλΐνο μυροδοχείο, 
τά όποία τοποθετοΰνταΐ Καί αύτά χρονΐΚά στή Βυζαντΐνή περίοδο. Οί ανασΚαφές έπίσης εφεραν στό φώς τμήματα λαξευμένων 
Καί σκαλΐστών μαρμάρων, πού ϊσως αποτελούσαν τμήματα τοΰ βυζαντΐνοΰ μαρμάρΐνου τέμπλου.

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Ύστερα από αρκετό καιρό σκεφτήκαμε ότι πρέπει να μάθετε  τι  συνέβη το πρωινό του Σαββάτου

1 Φεβρουαρίου 2014 .

Ήταν η ημερομηνία που είχε οριστεί  η τέλεση της πρώτης θείας λειτουργίας ύστερα από την αποκατάσταση του ιστορικού Ιερού Ναού μας ,

των Ασωμάτων Ταξιάρχων Κορυδαλλού   (10ος αι μ.Χ.).

Ήταν  05:50  το πρωί όταν ένας συνεργάτης φωτογράφησε εξωτερικά τον ιστορικό Ναό σε σημείο που εσωτερικά δεν δικαιολογούταν η εμφάνιση όσων πρόεκυψαν στη φωτογραφία .

Ω ! ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ !

Ο αναμμένος εσωτερικά πολυέλαιος απεικονίστηκε και το σημαντικότερο ήταν η θαυμαστή φανέρωση του Αρχαγγέλου (Πανορμίτη Μιχαήλ) που ήλθε στο Ναό Του για να σηματοδοτήσει τη ζωντανή παρουσία Του.