ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 

 

 • Κύριε μη στερήσεις με των επουρανίων σου και αιωνίων σου αγαθών.

 • Κύριε λύτρωσαι με των αιωνίων κολάσεων

 • Κύριε είτε λόγω, είτε έργο, είτε κατά νούν και διάνοια ήμαρτον, συγχώρεσε με

 • Κύριε λύτρωσαι με από πάσης ανάγκης και αγνοίας και λήθης και ραθυμίας και της λιθώδους αναισθησίας

 • Κύριε λύτρωσαι με από παντός πειρασμού και εγκαταλείψεως

 • Κύριε, φώτισον την καρδία μου ην εσκότισαι η πονηρή επιθυμία.

 • Κύριε, εγώ μεν ως άνθρωπος αμαρτάνω. Συ δε ως Θεός, ελέησόν με.

 • Κύριε ίδε την ασθένεια της ψυχής μου και πέμψουν την χάριν σου εις βοήθεια μου, ίνα και εν εμοί δοξαστεί το όνομα σου το άγιον.

 • Κύριε Ιησού Χριστέ έγραψον το όνομα του δούλον σου εν βιβλίο ζωής χαριζόμενός μοι και τέλος αγαθόν.

 • Κύριε ο Θεός μου, ουκ εποίησα ουδέν αγαθόν, άλλα αρξαίμην ποτέ τη ευσπλαχνία σου.

 • Κύριε, βρέξον εις την καρδιά μου την δρόσον της χάριτος σου.

 • Κύριε ο Θεός του ουρανού και της γης μνήσθητί μου του αμαρτωλού του αισχρού του πονηρού και βέβηλου κατά το μέγα έλεος σου, όταν έλθεις εν τη Βασιλεία σου.

 • Κύριε εν μετάνοια με παράλαβέ με και μη εγκαταλείπεις με.

 • Κύριε, μη είσενέγκης εις πειρασμό.

 • Κύριε, δός μοι έννοια αγαθή.

 • Κύριε, δώσε μοι δάκρυο και μνήμη θανάτου και κατάνυξη.

 • Κύριε, δώσε μοι των λογισμών μου εξαγόρευσει.

 • Κύριε, δός μοι ταπείνωση, εκκοπή θελήματος και υπάκουη.

 • Κύριε δώσε μοι υπομονή μακροθυμία και πραότητα.

 • Κύριε, εμφύτευσον εν εμοί την ρίζαν των αγαθών και , του φόβου σου.

 • Κύριε, αξίωσόν με αγαπάν σε εξ όλης μου της ψυχής και της διάνοιας και της καρδίας και τηρειν εν πάσει το θέλημα σου.

 • Κύριε, σκέπασόν με απ τα ανθρώπων πονηρών και Δαιμόνων και παθών και από παντός κακού και μη προσήκοντος πράγματος.

 • Κύριε, ως κελεύεις, Κύριε ως γινώσκεις, Κύριε ως βούλει, γενηθήτω το θέλημα σου εν εμοί.

 • Κύριε, το σον θέλημα γενέσθω και ου το εμόν. Πρεσβείας και ικεσίας της Παναγίας Θεοτόκου και πάντων των αγίων σου, ότι ευλογητός ει εις πάντες τους αιώνας. Αμήν.